Proznak Příbram – dopravní značení

svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení

SVODIDLA

Flexibilní systém ochrany dopravy

Betonové zábrany

Betonové zábrany jsou určeny pro oddělování jízdních pruhů, pro bezpečné oddělení komunikací od pěších zón a tvorbu chráněných ostrůvků a kruhových objezdů. Prvky lze mezi sebou pevně spojovat a opatřovat zábradlím. K základním prvkům svodidel jsou vyráběny kusy doplňkové, jako je koncový a obloukový prvek. Ve spodní části zábrany jsou umístěny

Betonové dílce profilu NEW JERSEY systému DELTA BLOC jsou volně uloženy na zpevněném podloží. Jejich propojením pomocí zasunutých spojek se v principu vytváří předepjatý článkový řetěz. Takto získá hotové svodidlo omezenou možnost volného posunu v příčném směru. Vychýlením do strany po nárazu vozidla je tímto zajištěn úbytek pohybové energie – vzniká tak dodatečná deformační zóna. Díky průběžnému táhlu nedojde ani při těžkých nárazech k prolomení svodidla.

Montáž

Při rozmisťování betonových dílců DELTA BLOC je třeba dodržovat veškeré předpisy týkající se stavby komunikací a provozu na nich . Na začátku a na konci každého svodidla z dílců DELTA BLOC je třeba situovat krajní dílce. Aby byla zaručena účinnost svodidlové stěny, je nutné ,aby tato byla dlouhá minimálně 32 m včetně krajních dílců. Účinnost se zvyšuje s délkou svodidla.
Podkladní plochou je ve většině případů povrch vozovky. Může jí být i nezpevněná, nebo mechanicky stabilizovaná vrchní nosná vrstva. Jednotlivé dílce se zpravidla osazují z nákladního vozu přímo na místo určení, a to pomocí jeřábového ramene. Skrz oba montážní otvory se prostrčí odpovídající ocelové trny. Po osazení na místo určení se pomocí pozinkovaných spojek, které se jednoduše vsunou do zámku, jednotlivé prvky propojí. Tím vznikne srdce celého systému DELTA BLOC, průběžné táhlo. Doporučuje se otvory umožňující odtok vody v prostoru před svodidly.

Použití

 • Komunikace s velkou hustotou provozu, případně komunikace s požadavkem ochrany proti prolomení svodidla
 • Komunikace s nebezpečím zřícení svodidla
 • Komunikace s bezprostřední blízkostí od chráněných objektů (ochranné pásmo vodních zdrojů, mostní pilíře)
 • Místa s vysokou nehodovostí
 • Dálniční sjezdy a nájezdy
 • Místa kde hrozí sesuvy půdy, pády kamení apod.
 • Místa, na kterých by zdlouhavými opravami či přestavováním konvenčních svodidel docházelo ke zpomalení provozu či riziku dalších nehod.
 • Zajištění stavenišť
 • Protipovodňová ochrana

Vodící stěny CITY BLOC

CITY BLOC je stavebnicový systém určený především pro městský provoz sestávající z:

 • Betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné kanálky na spodní straně slouží k odvodnění a eventuelně k vedení kabelů, příčný kanálek je také možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvižného vozíku.
 • Spojovacích prvků z pozinkovaného plechu, pomocí kterých se jednotlivé dílce propojí.
 • Ocelového pozinkovaného zábradlí, které se na betonové dílce přišroubuje.
 • Betonových květináčů, které je možno kombinovat s ostatními prvky systému.
 • Betonových kuželů, které slouží k uzavření průjezdů parkovišť.


Montáž:

Při rozmisťování betonových dílců CITY BLOC je třeba dodržovat veškeré předpisy týkající se stavby komunikací a provozu na nich. Na začátku a na konci každého svodidla z dílců CITY BLOC je třeba situovat krajní dílce.

Podkladní plochou je ve většině případů povrch vozovky, chodníku nebo zpevněná plocha parkovišť. Může jí být i nezpevněná nebo mechanicky stabilizovaná vrchní nosná vrstva. Po osazení na místo určení se pomocí spojek a šroubů M16, které jsou součástí dodávky, jednotlivé prvky propojí. V případě montáže zábradlí se tato provádí při připojování jednotlivých dílců CITY BLOC.

Použití:

 • ochrana přechodů pro chodce
 • oddělení jízdních drah při objížďkách, prací na vozovce apod.
 • ochrana osob na zvlášť ohrožených místech, např. autobusové a tramvajové zastávky, vchody do veřejných budov
 • oddělení stezek pro pěší a pro cyklisty od vozovek
 • omezení parkování vozidel před přechody pro chodce
 • kruhové objezdy